RODO

Szanowni Państwo,

prowadząc działalność gospodarczą działamy w zgodzie z  przepisami  o ochronie danych osobowych, w szczególności z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Chcielibyśmy poinformować, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kabli ELPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie, 21-200 Parczew ul. Laskowska 1, KRS 0000320919, NIP 539142275,  REGON  060433933

Kontakt telefoniczny pod  numerem telefonu (83) 355-03-38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail info@elpar.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych naszych Kontrahentów jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.  

3. W przypadku przekazania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowej  realizacji umowy. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres. W zależności od zakresu umowy możemy również przetwarzać dane osobowe takie jak PESEL, NIP, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i dokonania rozliczeń finansowych wynikających z umowy.

5. Przetwarzanie danych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail, służy sprawniejszemu kontaktowi i przekazywaniu informacji związanych z zawarciem i realizacją umowy - poprawia to jakość świadczonych przez nas usług. Podanie tych danych nie jest konieczne, jednak w znacznym stopniu ułatwia komunikację oraz usprawnia przekaz informacji pomiędzy stronami umowy. 

6. Nasi Kontrahenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka była udzielona, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podane przez naszych Klientów dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy. Ich usunięcie następuje po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy. Usunięcie danych kontaktowych następuje po cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych.

8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z zawartej umowy: PPH ELKABEL Szczygielski Sp. j. ,Fabryce Kabli ELPAR II Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, firmom świadczącym usługi informatyczne, firmom świadczącym usługi transportowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo.

9. Dane osobowe naszych Klientów nie podlegają profilowaniu, co oznacza, że nie stanowią podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie służą do przewidywania zachowań i preferencji naszych Klientów.